Verksamhets beskrivning

Verksamhets beskrivning

5:e Elemntets verksamhet skall utgå ifrån en demokratisk plattform och ha sin grund i ett pedagogiskt arbetsätt som genomsyras av ett ungdoms och genus perspektiv.

Vår utgångspunkt i allt vårt arbete är att vi tror att alla ungdomar har en inneboende kraft och vilja som kan förändra världen. Vår uppgift blir att ge våra ungdomar verktygen att ta makten över sina egna liv och möjligheten att förverkliga sina drömmar.

 

5:e Elementet skall vara en arena där vi ger våra ungdomar förutsättningar att växa som individer och hjälpa dem att bygga starka relationer och nätverk som skall ge dem en trygg,kreativ coh social plattform att stå på och ha med sig i livet.

 

Personalen skall vara delaktiga och vägleda ungdomarna så att de själva tar stort ansvar för utformningen och innehåll i verksamheten - som i största möjliga mån skall utgå ifrån ungdomarnas egna önskemål.

Personalens arbete skall utgå ifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt - samt en projektbaserad arbetsmetod. Personalen ska handleda och cocha ungdomarna och lära dem ta ansvar och att organisera sig, planera och sätta upp mål samt del mål göra hållbara tidsplaner och deadlins och avslut.

 

Vårt arbete har sin utgånspunkt i tre förhållningssätt - kulturellt, socialt och sport/fritid. Dessa utgångspunkter ligger till grund för allt vårt arbete på 5:e Elementet. Varje enskild del är en egendel i den hela verksamheten och får utvecklas på sin a egna vilkor, men skall alltid ha sin grund i vårt förhållningssätt och värdegrund och arbeta i mot våra gemensamma mål.

Verksamheten skall vara öppen och tillgänglig för alla ungdomar.

FRITIDSLEDARENS ROLL

Allt arbete skall ha sin grund i ett pedagogiskt och demokratiskt arbetssätt.

- Vi skall ge våra ungdomar en ökad självkänsla, att våga tro på sig själv och sin förmåga att kunna förändra sin situation.

- Vi vill lära våra ungdomar att medvetet och kritiskt bemöta och resonera kring samhälliga och kulturella skeeenden i deras omgivning och i samhället.

- Vi skall ge dem kännedom om samhällsorientering - tex. föreningsliv, utbildning och arbetsliv.

- Att tillsammans med våra ungdomar utforma och utveckla verksamheterna.

- Att hålla sig uppdaterad i frågor som rör ungdomar och trender och tendenser.

 

 

Vårt viktigaste och mest grundläggande arbete är att bemöta våra ungdomar med respekt och kärlek och att uppmerksamma och bekräfta dem och deras önskemål och behov, samt att vara lyhörd och förstående för deras livs situation och kunna spegla den samma. Och vara en positiv och vuxen förebild

Vi skall finnas tillhand och vara aktiva i vårt ledarskap och kunna fånga upp och bygga varaktiga relationer.

 

Att vara delaktig, engagerad och skapa god stämmning och skapa ett forum där våra ungdomar är trygga att vara sig själva och där man får utrymme att säga och gör det man vill. Med detta vill vi göra 5:e Elementet till en atraktiv mötes plats för unga människor.

5:E ELEMENTET

UNGDOMENS HUS I ÄLVSJÖ