Övriga Verksamheter

Övriga Verksamheter

Våra coach uppdrag innebär att vi under en tidsbegränsad period jobbar tillsammans med en ungdom. Anledningarna kan variera och se väldigt olika ut från uppdrag till uppdrag. Utgågspunkten skall alltid vara ungdomens behov och det som är akut att ta tag och jobba med.

Coachen utgår ifrån vår värdegrund och ett lösningsfokuserat arbetssätt

  • Att vara ett stöd och en samtalspartner. I samtal försöka att utmana och ifrågasäta attityder hos ungdomen. Att ställa cirkulära frågeställningar och göra återkopplingar.

 

  • Lägga fokus på och lyfta fram det som fungerar i dags läget. Hjälpa till att hitta lösningar som leder till positiv utveckling och förändring.

 

  • Belysa och hjälpa till att förklara skeenden i livet (spegling) det som känns viktigt idag är kanske mindre viktigt i morgon - fokus på rätt saker.

 

  • Lära dem att bli medvetna om sitt sammanhang och hjälpa dem att förhålla sig till och att bemöta händelser i sin omvärld och i sin omgivning, och att kunna resonera kring dessa.

 

  • Att få dem att växa som människor och lära dem att ta ansvar för sina handlingar och ta konsekvenserna av sitt handlande.

 

  • Att lära dem att beslut dom tar och saker dom gör påverkar deras omgivning och andra människor.

 

  • Att lära dem att fatta och ta ansvar för viktiga och svåra beslut som rör deras liv och deras framtid - och stötta dem i deras beslut.

 

  • Att hjälpa dem at bryta mönster ochnegativa spiraler och ge dem kunskap om och vidsa på alternativa vägar.

 

  • Jobba med att få dem att leva ett aktivare och sundare liv - genom att våga prova på nya saker som stärker dem och leder till positiv förändring.

 

  • Hjälpa dem att knyta kontakter och bygga positiva nätverk.

När vi går in i ett coach uppdrag så upprättas ett avtal melln oss - ungdomen - föräldrar. Avtalet upprätas för allas trygghet och för att vi tror på tydliga gränser och en början och ett avslu.

- Tidsperiod (för uppdraget)

- Omfattning och tillgänglighet.

- Mål och Syfte (med uppdraget.)

- Förväntningar (från alla parter.)

- Utverdering (gör vi tillsammans.)

- Avslutning.

Alla coach uppdrag bygger på frivilighet och initieras från alla inblandae och uppdragen är inget som dokunänteras eller på något sätt för vidre utan att alla parter är överens.

Har du frågor eller funderingar hör av dig till på mejl.

5:E ELEMENTET

UNGDOMENS HUS I ÄLVSJÖ